RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Elbląg: Zakup skrzypiec dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 510000049-N-2019; data zamieszczenia: 3.01.2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zakup skrzypiec dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.pdf

--------

Elbląg: Dostawa altówki dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 345426 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa altówki dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.pdf

--------

Elbląg: Dostawa skrzypiec dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 344788 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa skrzypiec dla Elblaskiej Orkiestry Kameralnej.pdf

--------

Elbląg: Dostawa skrzypiec dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 344540 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa skrzypiec dla Elblaskiej Orkiestry Kamereralnej.pdf

--------

Elbląg: Dostawa altówki dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 273278 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Dostawa altówki dla Elblaskiej Orkiestry Kameralnej.pdf

--------

Elbląg: Dostawa wiolonczeli dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 417448 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Dostawa wiolonczeli dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.pdf

--------

Elbląg: Dostawa kontrabasu dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 334362 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ogl_o_udz_zam_kontr.pdf

--------

Elbląg: Dostawa wiolonczeli dla Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
Numer ogłoszenia: 334308 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ogl_o_udz_zam_wiol.pdf

--------

Elbląg: Organizacja i realizacja Imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu Letnia Scena Eski-Dni Elbląga 2013 w dniach 28-30 czerwca 2013r. - plac cyrkowy w Elblągu przy ulicy Warszawskiej
Numer ogłoszenia: 270950 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Elbląska Orkiestra Kameralna, Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 237 47 49, faks 55 237 47 50.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i realizacja Imprezy artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu Letnia Scena Eski-Dni Elbląga 2013 w dniach 28-30 czerwca 2013r. - plac cyrkowy w Elblągu przy ulicy Warszawskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Informacje ogólne: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego określonych poniżej świadczeń polegających na organizacji i realizacji Imprezy artystycznej o charakterze plenerowym (zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. z późniejszymi zmianami) z cyklu Letnia Scena Eski-Dni Elbląga 2013 mającej być przeprowadzoną na terenie zapewnionym zgodnie z umową przez Zamawiającego i którą Wykonawca zamierza zrealizować w dniach 28,29,30 czerwca 2013r. zgodnie z ogólną koncepcją autorską cyklu imprez Letnia Scena Eski (zwanej dalej Imprezą). 1.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni podczas Imprezy występ następujących zespołów w dniach 29-30 czerwca br.: SOBOTA 29.06 -Ryszard Rynkowski+brygada RR+Elbląska Orkiestra Kameralna -Jula -Ania Rusowicz -Agnieszka Chylińska NIEDZIELA 30.06 -Ewa Farna -Pectus -Red Hot Chili Pipers a nadto w dniu 28 czerwca br. zapewni występ artystów na część klubową imprezy: -DJ ZEL i KWAS -Kris van D -Dj Stone -Kalwi&Remi 4 strings -DJ Puoteck gra i prowadzi 2.W celu realizacji Wykonawca zapewni: 1)infrastrukturę Imprezy, a w szczególności ustawienie i przygotowanie sceny o następujących parametrach: 16 m długości, 12 m szerokości z zadaszeniem wraz z garderobami dla artystów wskazanych powyżej w pkt 1 w wyznaczonym miejscu na terenie Imprezy, 2)nagłośnienie i oświetlenie wystarczające do realizacji Imprezy w uzgodnionym Umową miejscu na scenie w dniach 28, 29, 30 czerwca 2013 roku, co obejmuje: dostarczenie odpowiedniego sprzętu nagłaśniającego i oświetlającego, zgodnie z wymaganiami zespołów i Artystów - wykonawców wskazanych powyżej w pkt 1, jego zainstalowanie oraz obsługę podczas prób tych artystów i Imprezy, 3)co najmniej 1 telebim, 4)wybraną/e przez siebie osobę/osoby prowadzącą/e Imprezę - konferansjerka, 5)ochronę sceny i terenu Imprezy, Artystów wskazanych powyżej w pkt 1 oraz Imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami - podczas Imprezy, 6)służby zabezpieczające Imprezę zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późniejszymi zmianami, 7)zabezpieczenie warunków sanitarnych na terenie Imprezy podczas Imprezy - w tym kabiny wc, w ilości nie mniejszej niż 30 sztuk, tym co najmniej 2 kabiny dla osób niepełnosprawnych 8)odpowiednie zabezpieczenie energetyczne sceny i zaplecza wraz z obsługą, gwarantujące przygotowanie, próby oraz pełną realizację Imprezy w dniach 28 - 30 czerwca 2013 r., 9)odpowiednie zabezpieczenie terenu imprezy i zaplecza wraz z zapewnieniem płotów ażurowych wysokich i niskich, płotów ciężkich, zgodnie z planem graficznym (planem zabezpieczenia terenu) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 10)uprzątnięcie terenu Imprezy z wszystkich elementów zapewnionych na jej potrzeby zgodnie z umową do dnia 1.07.2013 r, 11)noclegi dla Artystów wskazanych w powyżej w pkt 1 oraz zapewnianej przez Wykonawcę obsługi technicznej Imprezy, 12)polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji Imprezy, kwota ubezpieczenie nie mniejsza niż 100.000,00 zł. 3.Wykonawca niezależnie od powyższego zobowiązuje się do promocji Zamawiającego, poprzez: a)posługiwania się odniesieniem do powyższej lokalizacji Imprezy w materiałach dotyczących Imprezy (w tym na antenie Radia Eska, Eska TV, Eska.pl); b)umieszczenia nazwy Letnia Scena Eski - Dni Elbląga 2013, herbu Miasta Elbląg, haseł-sloganów, logotypów i nazw sponsorów strategicznych i głównych imprezy, logo Zamawiającego na wszystkich materiałach promocyjnych . Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mają prawo do posługiwania się tymi logotypami w celu promocji i ewaluacji Imprezy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Promotor United Entertainment Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 616230,00
Oferta z najniższą ceną: 616230,00 / Oferta z najwyższą ceną: 616230,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 1 lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Imprezy artystycznej o charakterze plenerowym (zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. z późniejszymi zmianami) z cyklu Letnia Scena Eski - Dni Elbląga 2013 Promotor United Entertainment Sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa i Z-ca Dyrektora Promocji sieci ESKA ROCK/TIME S.A. (TIME S.A. z siedzibą w Warszawie 04-190, ul. Jubilerska 10 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295857, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym) 21 550 000,00 zł. i numerze NIP: 526-10-04-620, REGON: 010750727). Promotor United Entertainment Sp. z o.o. reprezentuje Grupę Medialną Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Jest wyspecjalizowanym producentem eventów i muzycznych formatów telewizyjnych. Promotor United Entertainment tworzy i realizuje wielkie przedsięwzięcia takie jak : ESKA Music Awards Festival, Sopot Hit Festiwal, Bydgoszcz Hit Festival, Szczecin Rock Festival, Gala Złote Dzioby, Hity na Czasie, Letnia Scena Eski. Organizuje również eventy na zlecenie specjalne. Siłą i kluczem do sukcesu jest wielopłaszczyznowa kreatywność, najwyższa jakość, światowy poziom realizacji, a także silne zaplecze wielkiej Grupy Medialnej ZPR jest jedyną agencją artystyczną, posiadającą wyłącznie prawo do scenariusza Letnia Scena Eski - Dni Elbląga 2013 (jako autor), jak i do realizacji tego przedsięwzięcia, a także jest jedyną agencją dysponującą zespołami/artystami w dniach w dniach 28 - 30.06.2013 rok: -na pierwszy dzień klubowy: Kris van D, Dj Stone, Kalwi & Remi, 4 strings, DJ Puoteck -na drugi dzień: Ryszard Rynkowski z brygadą RR oraz Elbląską Orkiestrą Kameralną, Jula, Ania Rusowicz, Agnieszka Chylińska -na trzeci dzień: Ewa Farna, Pectus, Red Hot Chilli Pipers W/w wykonawcy od wielu lat funkcjonują na polskim rynku muzycznym i cieszą się ogromną popularnością, są oni gwarancją wysokiej jakość przedsięwzięcia artystycznego i dużej frekwencji publiczności, w tym międzynarodowej ze względu na prezentowany oryginalny, różnorodny repertuar. Stanowi to podstawę do odstąpienia od zastosowania trybu przetargu w myśl ustawy prawo zamówień publicznych i wyboru wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawcy/artyści zostali wybrani przez Zamawiającego biorąc pod uwagę różnorodność twórczą, jak i dostępność w w/w terminach.

--------

 Elbląg: Dostawa smyczków lutniczch
Numer ogłoszenia: 136809 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Elbląska Orkiestra Kameralna, Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 237 47 49, faks 55 237 47 50 , strona internetowa www.eok.elblag.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa artystyczna instytucja kultury.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa smyczków lutniczych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CPV: 37.32.13.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Akcesoria do instrumentów strunowych Smyczki 16 szt. dobierane indywidualnie przez muzyków, muszą spełnić wymagania każdego z nich, a także spełnić określone kryteria - wykonane starannie, z wysokiej klasy, twardego i wytrzymałego drewna fernambukowego umożliwiającego uzyskanie pięknego brzmienia instrumentu, wyrównującego dynamikę, a także odpowiednia sprężystość pręta - umożliwiająca uzyskanie szerokiej palety technik wykonawczych. Termin wykonania zamówienia: do dnia 05.07.2013 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.32.13.00-7.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Przedmiotem zamówienie jest zakup smyczków lutnicznych o wysokiej technice oraz jakości wykonania. Przesłankami uzasadniającymi przeprowadzenie postępowania w trybie z wolnej ręki jest ograniczona możliwość wyboru Wykonawcy mogącego zrealizować przedmiot zamówienia. Ze względu na to, że przedmiot zamówienia jest dostawa utworu lutniczego z zakresu działalności artystycznej. Smyczki muszą spełniać odpowiednie wymogi: hebanowa żabka ze srebrnym lub złotym okuciem,dobra sprężystość oraz wysokiej jakości walory brzmieniowe. Także winny spełniać oczekiwania indywidualnego muzyka. Opinia muzyków miała decydujący wpływ na wybór Wykonawcy, kierowali się opiniami artystów oraz opisem smyczków przez samego Wykonawcę. Wykonawca jest artystą lutnikiem, posiada odpowiednie uprawnienia do zrealizowania przedmiotu zamówienia.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Marcin Siwiec, Łętownia 731, 34-242 Łętownia, kraj/woj. małopolskie.

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2Opublikował: Michał Libuda
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: Kinga Zaleska
Dokument z dnia: 23.06.2012
Dokument oglądany razy: 45 563