Ikona czytanie na stronie
czcionka:
kontrast:

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY, REZERWACJI
i DYSTRYBUCJI BILETÓW
obowiązujący w Elbląskiej Orkiestrze Kameralnej

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w Elblągu (zwany dalej „Regulaminem”).
2. Na potrzeby Regulaminu przez pojęcie „wydarzenie” rozumie się koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez Elbląską Orkiestrę Kameralną w Elblągu, w których uczestniczą słuchacze.
3. Zakup i rezerwacja biletu bądź karnetu na wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do ich stosowania.
4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o kasie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, oznacza to kasę biletową mieszcząca się w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Stary Rynek 25, czynną:
1) w środy w godz. 8:00-16:00
2) we wtorki i czwartki godz. 10:00-18:00

3) w piątki w godz. 8:00-16:00
4) W dni koncertowe kasa czynna od godziny 12:00 do godziny 16:00 w Ratuszu Staromiejskim oraz na godzinę przed rozpoczęciem koncertu w miejscu wydarzenia.
5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.eok.elblag.eu

§2
Bilety

1. Przerwane bilety wstępu są nieważne.
2. Cena biletu jest ceną brutto i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
3. Niewykorzystany bilet traci ważność.
4. Elbląska Orkiestra Kameralna nie wymienia nabytych biletów.

§3
Rodzaje biletów i ulg

1. Elbląska Orkiestra Kameralna prowadzi sprzedaż biletów i karnetów następujących rodzajów: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet studencki, bilet rodzinny, bilet rodzinny plus, bilet grupowy, karnet. Bilety różnią się ceną oraz warunkami ich nabycia lub udziału w wydarzeniu.
2. Bilet normalny uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu, sprzedawany jest osobie, która nie spełnia warunków do nabycia biletu innego rodzaju.
3. Bilet ulgowy uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wskazanych warunków:
-jest uczniem szkoły podstawowej lub szkoły średniej;
-jest emerytem lub rencistą;
-jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością;
- jest Dawcą Przeszczepu lub Zasłużonym Dawcą Przeszczepu
- jest posiadaczem Metropolitalnej Karty do Kultury
4. Ulgi przysługują osobom, które w momencie zakupu biletu w kasie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, okażą dokument uprawniający do ulgi.

5. Bilet studencki uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz przysługuje osobie, która jest studentem studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych do ukończenia 26 roku życia. Bilet studencki uprawnia do zniżki 50% od ceny biletu normalnego.

6. Ulga studencka przysługuje osobom, które w momencie zakupu biletu w kasie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, okażą dokument uprawniający do ulgi.
7. Bilet wraz z dokumentem uprawniającym należy okazać obsłudze w momencie wejścia na wydarzenie.
8. Osoba uprawniona do nabycia biletu ulgowego lub biletu studenckiego może odstąpić swój bilet do wykorzystania wyłącznie osobie, która spełnia warunki uprawniające do nabycia biletu ulgowego lub biletu studenckiego.
9. Bilet rodzinny uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz przysługuje dwóm osobom dorosłym (nieuprawnionym do ulgi) z jednym dzieckiem (jeden bilet ulgowy). Bilet rodzinny uprawnia do nabycia trzech biletów ulgowych.

10. Bilet rodzinny plus uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz przysługuje dwóm osobom dorosłym (nieuprawnionym do ulgi) z dwojgiem dzieci (dwa bilety ulgowe). Bilet rodzinny uprawnia do nabycia biletu za 0 zł na drugie dziecko.

11. Bilet grupowy uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniu grupom co najmniej 10. osobowym.

12. Karnet uprawnia do wzięcia udziału w wydarzeniach w danym miesiącu, ważność karnetu obejmuje 1 miesiąc, z karnetu może korzystać tylko jedna osoba po wcześniejszej rezerwacji miejsc drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście. Posiadanie karnetu bez uprzedniej rezerwacji nie gwarantuje miejsca na koncercie.

13. Bilet rodzinny, bilet rodzinny plus, bilet grupowy oraz karnet sprzedawane są wyłącznie w Kasie EOK (bez sprzedaży internetowej).
14. Poza biletami Elbląska Orkiestra Kameralna może według własnego uznania wydawać zaproszenia.
15. W koncertach Elbląskiej Orkiestry Kameralnej mogą uczestniczyć na specjalnych zasadach uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Zasady udziału określa umowa między EOK, a ZPSM.

§4
Karta Dużej Rodziny

1. Przy sprzedaży biletów uwzględnia się zniżki dla posiadaczy Elbląskiej Karty Dużej Rodziny, które obowiązują na wszystkie koncerty (z wyjątkiem koncertów specjalnych, sylwestrowych, impresaryjnych).
2. Zniżki kształtują się następująco:
1) dwa koncerty w roku kalendarzowym – bilet bezpłatny,
2) trzeci koncert i każdy kolejny – 50% ceny biletu.
3. Posiadacz Elbląskiej Karty Dużej Rodziny może rezerwować bilety telefonicznie lub osobiście, jednak zobowiązany jest do ich osobistego odbioru (w ciągu 2 tygodni od daty rezerwacji) za okazaniem Karty celem jej ewidencji oraz potwierdzenia odbioru biletu.
4. W przypadku nie okazania przez posiadacza Elbląskiej Karty Dużej Rodziny bilety nie zostaną wydane, a rezerwacja ulegnie anulowaniu.

§5
Sprzedaż

1. Sprzedażą biletów zajmuje się kasa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
2. W przypadku wybranych wydarzeń bilety nabyć można:
1) w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej
2) w miejscu danego wydarzenia, na godzinę przed planowanym terminem jego rozpoczęcia;
3) możliwość zakupu biletów przelewem po uprzedniej rezerwacji. Należy dokonać płatności na konto bankowe: PKO S.A nr 80 1020 1752 0000 0302 0099 9706, w tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska (bądź instytucji), na które została złożona rezerwacja oraz daty koncertów i ilość biletów (ulgowe, normalne). Opłacone w ten sposób bilety można odebrać w kasie biletowej EOK po upływie 2 dni roboczych od momentu dokonania przelewu lub bezpośrednio przed koncertem.
4) za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży biletów - https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl (regulamin sprzedaży biletów online jest dostępny pod adresem https://eok.vectorsoft.pl/MSI/Regulamin.pdf).
3. Przyjmujemy płatnośc gotówką i kartą płatniczą (dot. wyłącznie koncertów organizowanych przez Elbląską Orkiestrę Kameralną)
4. Elbląska Orkiestra Kameralna wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług na prośbę klienta na podstawie:
1) paragonu fiskalnego - na dane wskazane przez odbiorcę,
2) dowodu wpłaty (przelew bankowy) - na dane odbiorcy z przelewu bankowego.

§6 Rezerwacja

1. Rezerwacją zajmuje się kasa i biuro koncertowe Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
2. Bilety na wydarzenia można zarezerwować:
1) telefonicznie pod numerem +48 55 237-47-49/50;
2) przez stronę www.eok.elblag.eu bądź e-mailowo pod adresem biuro@eok.elblag.eu (rezerwacja jest ważna tylko po otrzymaniu potwierdzenia);
3) osobiście w siedzibie Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (Stary Rynek 25, III piętro, pokój 301); ;
4) przez wiadomość SMS na numer 513-095-840 (rezerwacja jest ważna tylko po otrzymaniu potwierdzenia);
5) odpowiadając na wiadomość e-mail z newsletterem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej na adres biuro.eok@gmail.com (rezerwacja jest ważna tylko po otrzymaniu potwierdzenia).
3. W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:
1) rodzaj biletu;
2) imię i nazwisko;
3) numer telefonu kontaktowego;
4) w przypadku gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT podanie wszystkich niezbędnych danych.
4. Odmowa podania danych określonych w pkt 3 uniemożliwia dokonanie rezerwacji.
5. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 2 tygodni od daty rezerwacji, po upływie wskazanego terminu rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Rezerwacja jest przyjmowana najpóźniej na 3 dni przed koncertem.
6. Klienci indywidualni mogą odebrać bilety opłacone przelewem za okazaniem dokumentu tożsamości lub potwierdzenia przelewu. Klienci instytucjonalni powinni okazać potwierdzenie przelewu lub upoważnienie do odbioru biletów wystawione przez daną instytucję.

§7
Zwroty

1. Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
2. Zwrot biletów może nastąpić najpóźniej na dzień przed koncertem
3. Podstawą zwrotu biletu zakupionego w kasie jest nienaruszony bilet oraz paragon lub faktura VAT potwierdzającą zakup biletu. Brak ww. dokumentów uprawnia pracownika Elbląskiej Orkiestry Kameralnej do odmowy przyjęcia zwrotu biletu.
4. Elbląska Orkiestra Kameralna dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad zwrotu biletów w odniesieniu do wybranych wydarzeń.

§8
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z podaniem przez Pana / Panią danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Elbląska Orkiestra Kameralna w Elblągu przy ul Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg

2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny adresem poczty elektronicznej: iod@eok.elblag.eu

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania umowy i jej wykonania. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§9
Postanowienia końcowe

1. Ewentualnych wyjaśnień dotyczących regulaminu udziela Biuro Koncertowe i kasa biletowa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej tel. 55 237-47-49/50 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

 

partnerzy i sponsorzy
newsletter